top of page

Wat  Wij Geloven

BEKERING

Zonde

De bijbel zegt heel duidelijk dat ieder mens zondig is en tekort komt aan Gods heerlijkheid. Dit komt door de zondeval na de schepping. Sindsdien worden alle mensen in zonde geboren.

Romeinen 3:23

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.

Romeinen 3:10-12

gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet een, er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet een.

1 Johannes 1:10

Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben,maken wij  Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.

 

Vanwege die zonde is er een enorme blokkade tussen de mensen God. In het Oude Testament gaf God de 10 geboden aan zijn volk en moesten zij bloedoffers brengen als symbool voor vergeving van hun zonden. Deze offers wezen al vooruit naar het offer van Jezus Christus, die voor onze zonden stierf aan het kruis op Golgotha en opstond uit de dood. Toen Jezus Christus voor ons aan het kruis stierf, vervielen 
deze dierenoffers, omdat Hij het Lam geworden is die onze zonden heeft gedragen.

 

Jezus is gestorven voor de zonden van de mens, opdat een ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden kan ontvangen en behouden kan worden. Nu is geloof in de bijbel altijd geschakeld aan vertrouwen en gehoorzaamheid, dus wat verwacht God van ons? 

 

Ons bekeren

De bijbel legt het zo uit dat Jezus aan de deur van ons hart klopt en graag binnen wil komen in ons leven.

Openbaringen 3:20-21

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. Wie overwint, hem zal  Ik geven met  Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook  Ik heb overwonnen en gezeten.

Wanneer wij dat geloven dan kunnen en mogen wij Jezus aannemen in ons hart. Het enige wat we moeten doen is erkennen dat we een zondaar zijn, vergeving vragen voor onze zonden en ons leven overgeven aan God.

Johannes 1:12

Doch allen, die  Hem aangenomen hebben, hun heeft  Hij macht gegeven om kinderen  Gods te  worden, hun, die in zijn naam geloven;

 

1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de  zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Bekeringsgebed

Er staat geen standaard bekeringsgebed in de bijbel maar het volgende bekeringsgebed zou u kunnen bidden:

“Jezus , ik kom tot U, ik erken dat ik gezondigd heb en afgedwaald ben van U. Ik wil U vragen in mijn hart te komen wonen en een wonder te doen. Vanaf nu wil ik uw wil gaan doen, Ik dank U dat U mijn Redder bent, ik bid dit alles in Jezus’ naam.

Wanneer u tot bekering gekomen bent, doet God een wonder in uw hart. Hij geeft u een nieuw hart, met het verlangen om Zijn wil te gaan doen en niet langer in uw oude levenspatroon door te blijven gaan. De bijbel noemt dat: een “nieuwe schepping” zijn.

bottom of page